www.drevja.com Hovedside Ti. 17. sep. 2019
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

Toven idrettslag
28.10.2006 19:47
Hovedside >

Den 18. juni 1946 møttes idrettsinteresserte fra Øvre-Drevja på Smalburem, for å danne idrettslag. Det ble enstemmig vedtatt å danne idrettslag, det fikk navnet "Toven Idrettslag".

Den 5. mai 1946 ble den første generalforsamling avholdt, her kan vi bl.a. lese følgende: ... hvis det blir de samme som skal starte i rennet som må ordne med arrangementet, brøyte løype osv., blir det et altfor stort forhåndsarbeid for løperne. Her burde de mer passive idrettsinteresserte være på plass og gjøre sitt arbeide. Sitt ikke heime neste skisesong dere, og vente på resultatet i avisen!

Møt fram til løypebrøyting og hjelp til så våre aktive skiløpere får bedre treningskår! For med det kommer pågangsmotet, og vi kan få enda større glede av deres prestasjoner i konkurransen med andre lag.

5. mai 1946 Generalforsamling
Følgende referat ble gitt av sekretæren i skigruppa:
Toven IL har i denne sesong holdt 2 treningsrenn med henholdsvis 4 og 7 deltakere, ett utvidet klubbrenn med 36 deltakere og langfredag klubblangrenn og utvidet klubbhopprenn med innbydelse av Drevja, Drevvatn og Ømmervatn IL. I merkerennet har 17 deltatt. Når deltakelsen i lagets renn har vært liten skyldes det nok ikke så mye manglende interesse for skisporten som mangel på skiutstyr.

En må også ta i betraktning at lagets medlemstall er lite, og da det blir de samme som skal starte i rennet som må ordne med arrangementet, brøyte løype osv., blir det et altfor stort forhåndsarbeide for løperne. Her burde de mer passive idrettsinteresserte være på plass og gjøre sitt arbeide. Sitt ikke heime neste skisesong dere, og vente på resultatet i avisen! Møt fram til løypebrøyting og hjelp til så våre aktive skiløpere får bedre treningskår! For med det kommer pågangsmotet, og vi kan få enda større glede av deres prestasjoner i konkurransen med andre lag.
4. mai 1946, A. Kr. Haukenes

11/2 - 1946: Søknad til Nordland skikrets om å få arrangere et 4x10 km stafettløp med 2x6 skudd, den 3. mars 1946. Med innbydelse av idrettslagene på strekningen Grane - Bossmo.

9/2 - 1946: Søknad til Nordland skikrets om å få holde merkerenn, og om å få tilsendt regler, propagandastoff angående dette renn.

7/2-1946: Søknad til Nordland skikrets, Sulitjelma, om å bli opptatt som medlem

Toven Idrettslag 1945
Den 18. juni møttes idrettsinteresserte fra Øvre-Drevja på Smalburem, for å danne idrettslag. Det ble enstemmig vedtatt å danne idrettslag, det fikk navnet "Toven Idrettslag".
Til ordstyrer for møtet ble A. Hovde valgt, Arne Kr. Haukenes ble valgt til referent.

1. sak
Framlegg til lover for laget
Følgende lovframlegg ble opplest og godkjent
§1 Foreningens formål er:
1) Å virke for utbredelse av idrett, sommer som vinter
2) Å fremme kameratslig samvær

§2 Som medlem kan opptas et hvert hederlig menneske over 15 år. Som har anbefaling av to av foreningens medlemmer, yngre kan også opptas, men har ingen stemmerett.
§3 Kontingenten er kr 3,00 pr år for medlemmer over 15 år, og betales forskuddsvis.
Betales ikke kontingenten innen mars måneds utgang, blir vedkommende strøket av medlemslistene.
§4 Intet medlem har rett til å opptre offentlig eller delta i konkurranser uten bestyrelsens samtykke. Innmeldelse skjer til gruppas formann.
§5 Medlemmer som for foreningen viser dårlig oppførsel, kan av bestyrelsen utvises.
Medlemmer som av den grunn utelukkes har dog rett til å anke saken for generalforsamlinga, som med 2/3 stemmers flertall kan avsi den endelige kjennelse.
§6 Ordinær generalforsamling holdes i januar måned hvor bestyrelsen ved kassereren skal framlegge revidert regnskap, samtidig gir formannen beretning for det forløpne år.
Ekstraordinær generalforsamling avholdes i april og oktober.
Bestyrelses- og medlemsmøte holdes bår bestyrelsen finner det nødvendig. Ikke-medlemmer kan med bestyrelsens samtykke, overvære foreningens møter.
§7 Formannen leder møtene og anviser regninger m.v. Intet innkjøp kan gjøres uten rekvisisjon fra formannen eller den han gir fullmakt hertil.
Sekretæren fører protokoll over forhandlinger og beslutninger. Kasserer fører kassebok, samt fortegnelse over medlemmene og disses inn - og utmeldelse, som refereres på medlemsmøte.
§8 Foreningen ledes av en bestyrelse på 7 medlemmer. To av disse velger foreningen på ordinær generalforsamling i januar måned, formann, viseformann, kasserer, sekretær og visesekretær for ett år av gangen.
De øvrige to medlemmer av styret, blir fra oktober til april, to representanter for skigruppen. Formann og materialforvalter. Disse velges på ekstraordinær generalforsamling i april og oktober. Likeledes velges to revisorer i oktober.
§9 Generalforsamlingen foretar:
1 Behandle innkomne forslag, hvilket må være innlevert innen 1. januar, 1. april eller 1. oktober.
2 Godkjenning av regnskapet.
Alle forslag avgjøres ved stemmeflertall, i tilfelle av likhet gjør formannens stemme utslaget.
For lovforandring fordres 2/3 stemmer, minst halvparten av medlemmene må møte. Alle valg må foregå skriftlig.
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling holdes når bestyrelsen finner det nødvendig eller når tredjeparten av medlemmene skriftlig forlanger det.
§11 Hver av de tilsluttede grupper, ledes av et styre på 5 medlemmer.
Styret velges for ½ år, i det vintergruppene velges om høsten og sommergruppene om våren.
Umiddelbart etter den ordinære generalforsamlingen, holdes gruppemøter, hvor der blant de respektive gruppene velges formann og materialforvalter.
Gruppestyrene plikter å underrett hovedstyrets formann om når møtene avholdes.
Unnlates dette kan de fattede beslutninger annulleres av hovedstyret.
§12 Forslag om oppløsning av foreningen må kun framsettes til generalforsamlingen.
Vedtas forslaget med ¾ flertall, innkalles ekstraordinær generalforsamling innen 2 måneder, hvor beslutningen må stadfestes med samme majoritet.
§13 Blir foreningen oppløst, skal dens aktiva kun anvendes til fremme av idretten på stedet.
§14 Formennene i gruppene går inn i styret.

Tilbake

Historielinker
Digitalarkivet
Folkeskatten 1691-1696
Halsøy songkor 
Hamnøya - bilder
Helgeland Historielag
Historiske kilder
Holmen gård 
Kulturminnesøk
Oladalens venner
Roy Søfting-slekt
Vefsn Slekthistorielag

web: info helgeland